Üzemeltetési Szabályzat

ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

Készítette:

CSEBER Kft.
2013. június 1.

I.
Általános rendelkezések
1. A CSEBER Csomagolóeszköz Begyűjtési Rendszer Nonprofit Közhasznú Kft(székhelye: 1024 Budapest Margit krt. 43-45) -a továbbiakban CSEBER Kft- , mint csomagolóeszköz visszavételi és hasznosítási kötelezettséget teljesítő koordináló szervezetet  a Környezet és Természetvédelmi Főfelügyelőség 14/01687-2/2003. sz. határozatában 2/2002. sorszámmal nyilvántartásba vette.
2. A nyilvántartásba vétel tényével a CSEBER Kft. jogszerűen átvállalta – hulladékkezelési megállapodás keretében- a gyártónak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben és a 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet. rendeletben meghatározott, növényvédő szerrel szennyezett csomagoló eszközökre vonatkozó visszavételi, hasznosítási, ártalmatlanítási kötelezettségét.

II.
Szabályzat célja, hatálya
3. A CSEBER Kft. által I.2. pont szerint átvállalt kötelezettség részét képezi értelemszerűen a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközök és csávázott vetőmag csomagolóeszközök átvétele és hulladék elszállítást megelőző előzetes tárolása. Az átvételi és a hulladék elszállítást megelőző előzetes tárolási tevékenység konkrét elvégzésére a CSEBER Kft szerződést köt a területi gyűjtőhelyet üzemeltető növényvédő szer nagykereskedőkkel.
4. Jelen szabályzat célja a növényvédő szer nagykereskedők által üzemeltetett területi gyűjtőhelyek működtetési szabályainak rögzítése, melyet a nagykereskedőknek felek között létrejött szerződés szerint be kell tartani.
5. Jelen szabályzat azon gyűjtőhelyekre – továbbá azon növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközök átvételére és hulladék elszállítást megelőző előzetes tárolására- terjed ki, melyekre a II. 3. pont szerint a CSEBER Kft. az üzemeltető nagykereskedőkkel szerződést kötött.

III.
Gyűjtőhely kialakítása
6. A növényvédő szer raktárnak értelemszerűen meg kell felelnie a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletben rögzített általános feltételeknek.

7. A raktáron belüli gyűjtőhely kialakításánál különösen fontos:
– Gyűjtőhelyet csak illetéktelenektől elzárt helyen lehet kialakítani.
– A gyűjtőhelyhez vezető és az ott kialakított közlekedési útvonalakat szilárd burkolattal kell ellátni.
– Meg kell akadályozni a külső csapadékvíznek a gyűjtőhelyre jutását. Amennyiben a terület nem fedett, vagy a hulladék elszállítást megelőzően előzetesen tárolt hulladékot csapadék érheti, akkor gondoskodni kell az elfolyó és elszivárgó csapadékvíz gyűjtéséről, elkülönített tárolásáról.

IV.
Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközök és csávázott vetőmag zsákok gyűjtőhelyre történő átvétele
8. A gyűjtőhelyre történő átvételnél a CSEBER Kft. külön írásban meghatározhatja az átvehető növényvédő szer csomagolóeszközök körét.
9. CSEBER Kft külön írásban meghatározhatja a tiltott gyártók azon körét, melyek által kibocsátott növényvédő szerek csomagoló eszközei a gyűjtőhelyen nem átvehetőek. Miután a felhasználónál történő ideiglenes tárolás időtartama alatt a csomagoló eszközök feliratozása sérülhet, így a gyártói szempontból beazonosíthatatlan csomagoló eszközök is átvehetőek a CSEBER Kft. ez irányú írásos rendelkezése szerint.
10. A IV.8. és/vagy IV.9. pont szerint esetlegesen szűkített csomagolóeszközök közül csak a növényvédő szer csomagolására használt, kiürített, kívül és belül szabályszerűen megtisztított csomagolóeszközök valamint csávázott vetőmag zsákok vehetőek át a felhasználóktól. A tisztítás a felhasználók feladata. Fém,-műanyag-kannák (hordók, tartályok) kézi úton történő megvalósulása esetén a kiürítés után legalább háromszor az űrtartalom 10%-ának megfelelő vízmennyiséggel, a növényvédő szer felhasználásának helyszínén ki kell öblíteni oly módon, hogy az öblítő folyadék a növényvédelmi technológiában kerüljön felhasználásra.
Fenti tevékenység eredményeként az átvételkor ellenőrizni kell, hogy a növényvédő szer csomagoló eszközök látható módon szer maradékot ne tartalmazzanak.
11. A gyűjtőhelyre felhasználótól történő átvétel csak szabályos átvételi elismervénnyel történhet.
Az átvételi elismervénynek tartalmaznia kell:
– felhasználó (átadó) nevét, címét
– átvevő nevét, címét
– gyűjtőhely címét
– átvett csomagoló eszköz KT kódját, térfogatának megjelölését és mennyiségét
– átvétel dátumát
Az átvételi elismervényt 5 évig meg kell őrizni, ugyanis ez a felhasználó hulladék kezelési kötelezettsége teljesítésének igazolására is szolgál.
12. A gyűjtőhelyet üzemeltető nagykereskedők a CSEBER Kft megbízásából, a CSEBER Kft nevében veszik át a IV.10. és IV.11. pontnak megfelelő növényvédő szer csomagoló eszközöket. Az átvétellel a nagykereskedők egyúttal a csomagoló eszközök birtokosai lesznek. Ennek megfelelően a gyűjtőhelyet üzemeltető nagykereskedők felelnek a csomagolóeszközök átvételével – tárolásával – szállítónak történő átadásával kapcsolatos jogszabályi, hatósági előírások valamint jelen szabályzatban foglaltak betartásáért, ezek megszegéséért kizárólagos felelősséggel tartoznak.
13. Az átvehető csomagoló eszközök mennyiségének felső határát a CSEBER Kft. határozza meg, melyet írásban közöl a gyűjtőhelyet üzemeltető nagykereskedővel

V.
Növényvédő szerrel szennyezett csomagoló eszközök gyűjtőhelyen történő, hulladék elszállítást megelőző előzetes tárolása
14. A növényvédő szerrel szennyezett csomagoló eszközök hulladék elszállítást megelőző előzetes tárolását a veszélyes hulladékok kémiai hatásának ellenálló, teherbíró és folyadékzáró aljzaton kell megoldani, a növényvédő szerektől teljesen elkülönítve.
15. A gyűjtőhelyen egymástól elkülönítve kell tárolni a műanyag kannák, műanyag zsákok, fém és kartonpapír anyagú hulladékokat, valamint rakodó lapokat.
16. A fajtánkénti elkülönítésen túl a növényvédő szerrel szennyezett csomagoló eszközöket a könnyebb ellenőrizhetőség szempontjából egyedi kiszerelésű egységtípusonként is el kell különíteni, megfelelő és jól látható feliratozás alkalmazásával.
17. A gyűjtőhelyet el kell látni a növényvédő szerrel szennyezett csomagoló eszközök szállításához, rakodásához szükséges munkaeszközökkel.
18. A gyűjtőhelyen növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz a hulladék elszállítást megelőzően legfeljebb 1 évig tárolható.
Az elkülönített gyűjtőhelyeken tárolt csomagolóeszközök jellemzőit jól látható helyen kell feltüntetni.

VI.
Gyűjtőhelyen tárolt növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékokról nyilvántartás és adatszolgáltatás alapvető követelményei
19. A gyűjtőhely működéséről nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a gyűjtőhelyre került növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszközök és csávázott vetőmag zsákok mennyiségi és minőségi adatait.
A nyilvántartásnak legalább tartalmazni kell:
– felhasználó (átadó) megnevezése
– gyűjtött csomagoló eszköz hulladék fajtáját, KT kódját, mennyiségét
– gyűjtőhelyre érkezés időpontját
– átvételi elismervény sorszámát
A nyilvántartásnak ezen kívül alkalmasnak kell lenni adatszolgáltatás és ellenőrzés esetén csomagoló eszköz fajtánként és egyedi kiszerelés egységre is lebontva összesített mennyiségi kimutatás megadására.
20. A gyűjtőhely működéséről továbbá üzemnaplót kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a csomagolóeszközök ki -és beszállításának időpontját, valamint az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli eseményeket, a CSEBER Kft és hatóságok által végzett ellenőrzések megállapításait és ennek hatására tett intézkedéseket.
21. A nyilvántartás az adatszolgáltatás alapja, a szolgáltatott adatoknak a nyilvántartásban szereplőkkel meg kell egyeznie.
22. CSEBER Kft részére a gyűjtőhelyet üzemeltető nagykereskedő az átvett és fajtánként összesített csomagoló eszközökről szerződésben rögzített módon gyűjtési időszakonként köteles adatot szolgáltatni.
23. A hatóságok felé történő kötelezettségeket a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembe vételével kell teljesíteni.

VII.
Csomagoló eszköz hulladék gyűjtőhelyről történő elszállítása
25. A növényvédő szerrel szennyezett csomagoló eszközök gyűjtőhelyről kezelőhöz történő elszállítását a CSEBER Kft-vel szerződésben álló vállalkozó(k) (szállító) végzi.
26. A gyűjtőhelyet üzemeltető nagykereskedő a CSEBER Kft által szállító részére adott írásbeli meghatalmazás alapján a szállító részére átadja -un. “NK” kísérőjeggyel a növényvédő szer csomagolási hulladékot. a szállító jogosultságának, engedélyeinek vizsgálata a CSEBER Kft feladata.
27. A VIII.26. pont szerinti “NK” kísérőjegynek tartalmazni kell:
– átadó nevét, címét
– gyűjtőhely címét
– szállítónak átadott csomagoló eszköz KT kódját, térfogatának megjelölését és mennyiségét
– szállító nevét és címét
– kezelő nevét és címét
– átadó és szállító nyilatkozatait
A kísérőjegy egy példánya a gyűjtőhely nyilvántartásának alapdokumentuma.

VIII.
Záró rendelkezés
28. Jelen szabályzat 2010. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a CSEBER Kft-val “együttműködési és tárolási szerződést” megkötő valamennyi gyűjtőhelyet üzemeltető nagykereskedőnek be kell tartania.

Lantos Péter

CSEBER Non-profit Közhasznú Kft.
ügyvezető igazgató